کانال های تلگرام و اینستاگرام

محصولات نرم افزاری @ITPardaz_SoftWare_Products
موارد مصرفی(رول،لیبل،ریبون) @ITPardaz_ConsumerGoods
تجهیزات اداری ومدیریتی @ITPardaz_Automation_Equipment

خط تلگرام پشتیبانی نرم افزار و چاپ @ITPardaz_Software_Support

خط تلگرام پشتیبانی فنی و الکترونیک @itpardazsupport

کانال سیستم های اتوماسیون مالی و باشگاه مشتریان ثمین

کانال سیستم اتوماسیون حضور و غیاب آیتایم

کانال سیستم اتوماسیون هوشمند تردد ترافیک

لینک اینستاگرام instagram.com/itpardaz

instagram.com/itpardaz.store